Algemene Voorwaarden

Cranio Sacraal therapie “stress verlagen”.

De praktijk verzorgt individuele behandelingen voor volwassene met Cranio-sacraal therapie.

 

De therapeut is gehouden te handelen conform de gedragscode van de beroepsvereniging RCN en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de, door de cliënt t.b.v. het dossier, verstrekte gegevens en zal deze niet aan derden geven. Al wat tijdens een consult ter sprake komt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zie Privacy Document

 

De cliënt verplicht zich middels het registratieformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Op het registratieformulier zullen van de cliënt de persoonsgegevens en relevante noodzakelijke informatie worden ingevuld. Globaal zal worden weergegeven welke klacht(en) de cliënt heeft.

 

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Procedures/oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

 

De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

 

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

 

Betalingsvoorwaarden en annulering

De therapeut en de cliënt verplichten zich aan het tarief te houden zoals vermeld op de website. Betalingswijze van de consulten staat vermeld in de Algemene Informatie die de cliënt tijdens de intake ontvangt.

De cliënt verplicht zich een losse afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van het consult in rekening worden gebracht.

Afspraken dienen mondeling, per telefoon of e-mail te worden afgezegd.

De therapeut behoudt zich het recht om een afspraak af te zeggen, indien door onvoorziene omstandigheden gedwongen.

 

Behandeling klachten

Wanneer een cliënt een klacht heeft over de behandeling of therapeut, en deze klacht niet onderling kan worden opgelost, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de RCN  (Register Cranio sacraal therapie Nederland) en Vektis (AGB-code zorgverlener 90048998)  1 september 2018

people